Wikia

Pokémon Wiki

NavKantoEliteFour

Template page

Revision as of 14:04, February 24, 2013 by KidProdigy (Talk | contribs)

10,720pages on
this wiki
Talk1
Kanto
Elite Four
&
Champion

Lorelei
Lorelei
Type Ice
Elite Four
Bruno III
Bruno
Type Fighting
Elite Four
Agatha
Agatha
Type Ghost
Elite Four
Lance-FrLgElite4
Lance
Type Dragon
Elite Four
Blue (FRLG)
Blue
Type ???
Champion

Around Wikia's network

Random Wiki