Wikia

Pokémon Wiki

NavKantoEliteFour

Talk1
10,031pages on
this wiki

Template page

Revision as of 02:59, November 12, 2013 by OmegaRasengan (Talk | contribs)

Kanto
Elite Four
&
Champion

Lorelei
Lorelei
Type Ice
Elite Four
Bruno III
Bruno
Type Fighting
Elite Four
Agatha
Agatha
Type Ghost
Elite Four
Lance-FrLgElite4
Lance
Type Dragon
Elite Four
Blue (FRLG)
Blue
Type ???
Champion

Around Wikia's network

Random Wiki