Wikia

Pokémon Wiki

Natasha's Electrode

12,193pages on
this wiki
Talk0
Natasha's Electrode
ナッチのマルマイン Natchi's Marumain
Natasha Electrode
General
Trainer: Natasha
Debut: What You Seed is What You Get
Details

Natasha's Electrode is an electric-type Pokémon owned by Natasha.

Biography

Known moves

Move Episode
Natasha Electrode Rollout
Rollout What You Seed is What You Get
+ indicates this Pokémon used this move recently.*
- indicates this Pokémon normally can't use this move.

Around Wikia's network

Random Wiki