Wikia

Pokémon Wiki

Kai's Tentacruel

10,736pages on
this wiki
Talk0
Kai's Tentacruel
Shan Bruce's Dokukurage
Kail and Kai Tentacruel
General
Trainer: Kai
Debut: Cerulean Blues
Current location: With Kai
Details

Kai's Tentacruel is a water/poison-type Pokémon owned by Kai.

Biography

Known moves

Move
Episode
Kai Tentacruel Hydro Pump
Poison Sting Cerulean Blues
Hydro Pump Cerulean Blues
+ indicates this Pokémon used this move recently.*
- indicates this Pokémon normally can't use this move.

Gallery

Around Wikia's network

Random Wiki