Wikia

Pokémon Wiki

Pokémon Black and White

Forum page

13,762pages on
this wiki

Key:✓ = Awaiting trade/battle partner, X = Not awaiting trade/battle partner

User name Trainer name Friend Code Game Seeking Status
Crimsonnavy Noir 0261-1765-3076 White Trade X

Around Wikia's network

Random Wiki