Wikia

Pokémon Wiki

Fairy Aura

Talk0
10,027pages on
this wiki

Fairy Aura is an ability that increases the power of Fairy-type moves. It is exclusive to Xerneas.

Pokémon

Pokédex Pokémon Sprite type
#716 Xerneas 716 Type Fairy

Around Wikia's network

Random Wiki