Wikia

Pokémon Wiki

Changes: Charmeleon

Edit

Back to page

(Undid revision 384992 by 72.10.121.225 (talk))
Line 30: Line 30:
 
==Biology==
 
==Biology==
 
=== Appearance ===
 
=== Appearance ===
Maruthur Gopalan Ramachandran znany jako MGR[1] (tamilski: மருதூர் கோபாலன் இராமச்சந்திரன், malajalam: മരുതൂര്‍ ഗോപാലന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍) (ur. 17 stycznia 1917 w Nawalapitiya na Cejlonie, zm. 24 grudnia 1987 w Ćennaj) – indyjski aktor i polityk, producent filmowy, filantrop i reżyser, scenarzysta oraz wydawca. Premier rządu stanowego Tamil Nadu. Twórca i długoletni lider All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam. Założyciel oraz wydawca tygodnika Thai oraz dziennika Anna. Jedna z największych gwiazd komercyjnego kina w języku tamilskim. Otaczany bezprecedensowym kultem, często równoznacznym z deifikacją, do dnia dzisiejszego stanowi istotny punkt odniesienia w życiu politycznym, a także w kulturze południowych Indii.
 
 
 
 
 
 
Spis treści
 
[ukryj] 1 Dzieciństwo i młodość
 
2 Działalność polityczna 2.1 Do 1977
 
2.2 Premier
 
 
3 Działalność artystyczna
 
4 Działalność społeczna i wydawnicza
 
5 Problemy zdrowotne i śmierć
 
6 Życie prywatne
 
7 Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody
 
8 Kult, popularność i upamiętnienie
 
9 Teatrografia 9.1 Jako aktor
 
 
10 Filmografia 10.1 Aktor 10.1.1 Filmy w języku tamilskim
 
10.1.2 Filmy w telugu
 
10.1.3 Filmy w hindi
 
 
10.2 Reżyser
 
10.3 Producent
 
10.4 Scenarzysta
 
10.5 Filmy nieukończone bądź niezrealizowane
 
 
11 Uwagi
 
12 Przypisy
 
13 Bibliografia
 
 
 
Dzieciństwo i młodość[edytuj]
 
 
Maruthur[2][a] Gopalan Ramachandran[3] urodził się 17 stycznia 1917 w Nawalapitiya[4] nieopodal Kandy[5] na Cejlonie. Jego rodzina pochodziła z Vadavannur z Kerali, wyemigrowała z Indii z inicjatywy dziadka MGR. Według informacji podawanych przez biografów był piątym dzieckiem robotnika na plantacji herbaty, Marudhara Gopalana Menona i Satyabhamy. Miał dwóch braci i dwie siostry[6] (w tym M. G. Chakrapaniego, również związanego z kinematografią[7]). Jego ojciec zmarł, gdy Ramachandran miał trzy lata[8]. Rodzina opuściła następnie Cejlon i osiedliła się początkowo w Kerali[9], później zaś na terenie obecnego stanu Tamil Nadu. Matka MGR pracowała jako pomoc domowa. Ze względu na złą sytuację materialną nie była w stanie sfinansować edukacji syna, który musiał przerwać naukę po kilku klasach (uczęszczał do Aanaiyadi School[10]). W latach 20.[11] M. G. Ramachandran dołączył w celach zarobkowych do wędrownej trupy teatralnej Madurai Original Boys[12] (należeli do niej również przyszli znani aktorzy tamilscy, np. M. K. Radha czy P. U. Chinnappa[13]). Uczył się w niej między innymi tańca i szermierki[8]. Występował także poza granicami Indii, np. w Birmie[14]. Doświadczenia zdobyte podczas pracy w teatrze otworzyły mu drogę do pracy w przemyśle filmowym[15].
 
 
Działalność polityczna[edytuj]
 
 
Do 1977[edytuj]
 
 
Początkowo był związany z Indyjskim Kongresem Narodowym (INC)[16]. Zafascynowany działalnością drawidyjskiego polityka Naickera (znanego jako Periyar), w 1953 wstąpił do Drawidyjskiej Federacji Postępu (DMK)[17] (według innych źródeł w 1952[18]). Pełnił funkcję partyjnego szefa wydziału propagandy[18]. Był protegowanym C. N. Annaduraia[19], który doceniał jego zasługi w działalności agitacyjnej[20], a także bliskim współpracownikiem M. Karunanidhiego. Grywał w współtworzonych przez Karunanidhiego filmach, wykorzystując kino do propagowania partyjnej ideologii. W Nam Naadu (1969) zagrał na przykład oddanego swojej pracy, uczciwego urzędnika walczącego z korupcją, który postanawia zaangażować się w politykę. Pojawia się on na ekranie odziany w strój w barwach DMK, a plakaty jego kampanii wyborczej zawierają logo zbliżone do loga tej partii. Dzięki podobnym, konsekwentnie stosowanym zabiegom, Ramachandran został na stałe utożsamiony ze swoim ekranowym wizerunkiem. Zapewniło mu to ogromną popularność, zwłaszcza wśród biedoty, i wywarło znaczący wpływ na jego karierę polityczną[21]. W latach 1962–1964 (według innych źródeł 1963–1965[22]) zasiadał w izbie wyższej parlamentu stanu Madras[23]. W 1967 został wybrany do Zgromadzenia Ustawodawczego Tamil Nadu[24], a w 1971 uzyskał reelekcję[25]. Po śmierci Annaduraia (luty 1969) wsparł Karunanidhiego w sporze o sukcesję w DMK[26], w związku z czym jeszcze w 1969 przejął od niego funkcję skarbnika DMK[27]. Aktywnie uczestniczył w kampanii przed wyborami stanowymi w 1971. Był jednym autorów sukcesu DMK w tej elekcji. Ugrupowanie to zdobyło przeszło 180 miejsc w liczącym 234 mandaty Zgromadzeniu Ustawodawczym[26]. W 1972 został wykluczony z partii za dążenie do upublicznienia informacji o jej finansach[28].
 
 
17 października 1972[29] założył nową formację polityczną, ADMK (od 1976 All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, Ogólnoindyjski Drawidyjski Ruch Postępowy Anny, AIADMK). Niespełna dwa miesiące po powstaniu liczyła ok. miliona członków[30] Początkowo przyłączyło się do niej stosunkowo niewielu polityków DMK (10 posłów do Zgromadzenia Ustawodawczego oraz 3 deputowanych do Lok Sabhy). Stopniowo jednak, dzięki zręcznej polityce i wspieraniu rządu związkowego, zyskiwała coraz większe znaczenie. Po zwycięstwie w wyborach stanowych w 1977[31], nastąpił gwałtowny przyrost liczby jej członków, głównie kosztem DMK[32]. Pełnił funkcję sekretarza generalnego AIADMK[33].
 
 
Charmeleon is a small, bipedal, dinosaur-like Pokémon with an appearance similar to that of its pre-evolved form, Charmander. Charmeleon differs from Charmander in that it has a much darker skin color, a larger structure, claws and a horn-like protrusion on the back of its head, similar to that of an [[wikipedia:ornithopod|ornithopod]]'s.
 
Charmeleon is a small, bipedal, dinosaur-like Pokémon with an appearance similar to that of its pre-evolved form, Charmander. Charmeleon differs from Charmander in that it has a much darker skin color, a larger structure, claws and a horn-like protrusion on the back of its head, similar to that of an [[wikipedia:ornithopod|ornithopod]]'s.
   

Revision as of 15:10, April 9, 2013

Type(s)
[[File:Type Fire.gif|link=Fire type]]  
Species Flame Pokémon
Abilities Blaze
Solar Power (Dream World)
Pokédex
None ← 005 → None
Kanto N/A Johto N/A
Hoenn N/A Sinnoh N/A
Unova N/A Kalos N/A
Evolves from [[Charmander]]
Evolves into [[Charizard]]
Charmeleon
005
(リザード Rizaado)
005Charmeleon
[[Generation I]]
Evolutionary line
No evolution line
Gender
Genderless
Weight Height
Pokédex color Egg group
<font color=Red>Red</font>
Shape Footprint
F005
Cry

Charmeleon (Japanese: リザード Rizaado) is the Fire-type Starter Pokémon of the Kanto region, evolved from Charmander.

Biology

Appearance

Charmeleon is a small, bipedal, dinosaur-like Pokémon with an appearance similar to that of its pre-evolved form, Charmander. Charmeleon differs from Charmander in that it has a much darker skin color, a larger structure, claws and a horn-like protrusion on the back of its head, similar to that of an ornithopod's.

Special abilities

Charmeleon like its other evolutionary forms, can breathe fire. Its powers though, are much greater than Charmander's but lesser than Charizard's.

In the anime

Ash Ketchum owned a Charmeleon early on in his travels. His Charmeleon had evolved from a Charmander that Ash had befriended. Unlike the obedient Charmander, Charmeleon was rebellious and never listened to Ash's commands, even attacking him sometimes. It only spent three episodes as a Charmeleon, The March of the Exeggutor Squad, The Problem with Paras, and Attack of the Prehistoric Pokémon. Since it evolved from a Charmander into a Charmeleon in The March of the Exeggutor Squad, the first episode it had been featured in, and from Charmeleon into a Charizard in Attack of the Prehistoric Pokémon, the third episode it had been featured, it had been only Charmeleon for one entire episode, The Problem with Paras.

Ritchie's Charmeleon is seen in A Parent Trapped!, A Promise is a Promise, Oaknapped, and Celebi And Joy!.

In the Pokémon movie Pokémon 4Ever - Celebi: Voice of the Forest, it is revealed that Professor Oak had a Charmeleon as a kid.

Evolution

Charmeleon evolves from Charmander starting at level 16 and evolves into Charizard once it reaches level 36.

Game info

Locations

Locations
Version(s) Area(s) Rarity
Red/Blue Evolve Charmander None
Yellow Evolve Charmander None
Gold/Silver Trade None
Crystal Trade None
Ruby/Sapphire Trade None
Emerald Trade None
FireRed/LeafGreen Evolve Charmander None
Diamond/Pearl Pal Park None
Platinum Pal Park None
HeartGold/SoulSilver Evolve Charmander None
Black/White Poké Transfer, Dream World None


Pokédex entries

Template:GenIPokédex

Learnset

Generation I

Main article: Charmeleon/Learnset Generation I


Generation II

Main article: Charmeleon/Learnset Generation II


Generation III

Main article: Charmeleon/Learnset Generation III


Generation IV

Main article: Charmeleon/Learnset Generation IV


Generation V

Leveling Generation VI
Level Move Power Acc. PP Type Cat. Contest Cat. Appeal Jam
1 Scratch 40 100% 35 [[Normal type|Normal]] [[Move#Physical Physical

]]

1 Growl 100% 40 [[Normal type|Normal]] [[Move#Status Status

]]

1 Ember 40 100% 25 [[Fire type|Fire]] [[Move#Special Special

]]

7 Ember 40 100% 25 [[Fire type|Fire]] [[Move#Special Special

]]

10 Smokescreen 100% 20 [[Normal type|Normal]] [[Move#Status Status

]]

17 Dragon Rage 100% 10 [[Dragon type|Dragon]] [[Move#Special Special

]]

21 Scary Face - 100% 10 [[Normal type|Normal]] [[Move#Status Status

]]

28 Fire Fang 65 95% 15 [[Fire type|Fire]] [[Move#Physical Physical

]]

32 Flame Burst 70 100% 15 [[Fire type|Fire]] [[Move#Special Special

]]

39 Slash 70 100% 20 [[Normal type|Normal]] [[Move#Physical Physical

]]

43 Flamethrower 95 100% 15 [[Fire type|Fire]] [[Move#Special Special

]]

50 Fire Spin 35 85% 15 [[Fire type|Fire]] [[Move#Physical Physical

]]

54 Inferno 100 50% 5 [[Fire type|Fire]] [[Move#Special Special

]]

Bold indicates this Pokémon receives STAB from this move.
Italic indicates an evolved or alternate form of this Pokémon receives STAB from this move.

Sprites

Version
Red Blue Yellow Red (JP) Green (JP) Back
File:Charmeleon-RB.png File:Charmeleon Y.png File:Charmeleon G.png Charmeleon Back I
Gold Silver Crystal Back
File:Charmeleon Gld.png File:Charmeleon Slv.png File:Charmeleon C.gif File:Charmeleon Back II.png
Charmeleon Gld Shiny Charmeleon Slv Shiny Charmeleon C Shiny Charmeleon Back Shiny II
Ruby Sapphire Emerald FireRed LeafGreen Back
File:Charmeleon RS.png File:Charmeleon E.gif File:Charmeleon FRLG.png Charmeleon Back III
Charmeleon RS Shiny Charmeleon E Shiny Charmeleon FRLG Shiny Charmeleon Back Shiny III
Diamond Pearl Platinum HeartGold SoulSilver Back
File:Charmeleon DPPt.png File:Charmeleon DPPt.png File:Charmeleon HGSS.png Charmeleon Back IV
Charmeleon DPPt Shiny Charmeleon DPPt Shiny Charmeleon HGSS Shiny Charmeleon Back Shiny IV
Black White Black 2 White 2 Back
File:Charmeleon BW.png File:Charmeleon Back V.png
File:Charmeleon BW Shiny.png File:Charmeleon Back Shiny V.png
X Y Omega Ruby Alpha Sapphire Back

Origins

  • Japanese: リザード (Rizādo in Romaji) means lizard.
  • English: Charmeleon's English name comes from combining the words char (burn) and chameleon.
  • French: "Reptincel" comes form the combination of the words "reptile"(reptile) and "étincelle" (sparkle).

Trivia

  • In Generation I, Charmeleon learns Slash at level 22, and is given the chance to learn Slash again when it evolves to Charizard at level 32.

Sources


Around Wikia's network

Random Wiki